anterior   aleatorio / random   subir   inicio / home   siguiente / next

הצרצרים
(כתב הגנה ואיור לשירה)

אני חוזר אל אמירה על אודות הצרצרים
צרצורם לשווא
שום תועלת אינה צומחת להם
.מחיכוך כנפיהם זו בזו
אך ללא האות המוצפן
שהם משגרים זה לזה
הלילה לא היה
.(לצרצרים) לילה

autógrafo

Manuel Pacheco
תורגם על ידי טל ניצן


subir   poema aleatorio   Tarde o temprano. Poemas 1958-2000   siguiente / next   anterior / previous
Voz: Manuel Pacheco Voz: Manuel Pacheco

español Versión original